امروز ترتیل کل قرآن به تفکیک جزء با صدای استاد العفاسی را آماده نموده ایم. همچنین برای برنامه نویسان قرآنی نشانگرهای آغاز هر آیه را نیز به همراه یک پروژه نمونه قرار داده ایم. هم می توانید به صورت MP3 فایل های صوتی را دانلود و استفاده کنید و هم می توانید در پروژه های نرم افزاری از این فایل ها بهره ببرید.

امروز ترتیل کل قرآن به تفکیک جزء با صدای استاد شاطری را آماده نموده ایم. همچنین برای برنامه نویسان قرآنی نشانگرهای آغاز هر آیه را نیز به همراه یک پروژه نمونه قرار داده ایم. هم می توانید به صورت MP3 فایل های صوتی را دانلود و استفاده کنید و هم می توانید در پروژه های نرم افزاری از این فایل ها بهره ببرید.

امروز ترتیل کل قرآن به تفکیک جزء با صدای استاد شهریار پرهیزگار را آماده نموده ایم. همچنین برای برنامه نویسان قرآنی نشانگرهای آغاز هر آیه را نیز به همراه یک پروژه نمونه قرار داده ایم. هم می توانید به صورت MP3 فایل های صوتی را دانلود و استفاده کنید و هم می توانید در پروژه های نرم افزاری از این فایل ها بهره ببرید.

امروز ترتیل کل قرآن به تفکیک جزء با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را آماده نموده ایم. همچنین برای برنامه نویسان قرآنی نشانگرهای آغاز هر آیه را نیز به همراه یک پروژه نمونه قرار داده ایم. هم می توانید به صورت MP3 فایل های صوتی را دانلود و استفاده کنید و هم می توانید در پروژه های نرم افزاری از این فایل ها بهره ببرید.

زیر مجموعه ها