در این پست برای شما ترتیل کل قرآن کریم با صدای دلنشین استاد شهریار پرهیزگار را آماده کرده ایم. تفکیک این اصوات به صورت آیه به آیه هست و می تونه برای پروژه های نرم افزار و ... مفید باشه. این فایل دارای ویژگی های زیر است.

در این پست برای شما ترتیل کل قرآن کریم با صدای دلنشین استاد شهریار پرهیزگار را آماده کرده ایم. تفکیک این اصوات به صورت آیه به آیه هست و می تونه برای پروژه های نرم افزار و ... مفید باشه. این فایل دارای ویژگی های زیر است.

در این پست برای شما ترتیل کل قرآن کریم با صدای دلنشین استاد شاطری را آماده کرده ایم. تفکیک این اصوات به صورت آیه به آیه هست و می تونه برای پروژه های نرم افزار و ... مفید باشه. این فایل دارای ویژگی های زیر است.

در این پست برای شما ترجمه صوتی کل قرآن کریم با صدای ibrahim walk را آماده کرده ایم. تفکیک این اصوات به صورت آیه به آیه هست و می تونه برای پروژه های نرم افزار و ... مفید باشه. این فایل دارای ویژگی های زیر است.